Warunki korzystania z serwisu "douslug.org"

1. Konto użytkownika

Każda osoba odwiedzająca serwis douslug.org może założyć konto. Konto użytkownika autoryzowane jest poprzez kombinację adresu email i hasła, lub poprzez użycie profilu w serwisie google.com. Po utworzeniu konta w serwisie douslug.org, możesz utworzyć swój profil na stronie "fachowcy", lub dodawać treści do strony "mapa szyldów".

2. Profil i portfolio na stronie "fachowcy"

2.1 Założenie profilu

Profil na stronie "fachowcy" możesz założyć jeśli prowadzisz działalność w zakresie projektowania i/lub wykonywania szyldów i witryn. Profil ma na celu promowanie Twojej działalności i dorobku. Informacje podawane w profilu muszą być prawdziwe.

2.2 Aktywacja i de-aktywacja profilu

Profil będzie aktywny i widoczny dla innych użytkowników dopiero po aktywowaniu go przez moderatora serwisu. W praktyce de-aktywowanie profilu powinno nastąpić w przypadku naruszania regulaminu serwisu. Rezerwujemy sobie jednak prawo do de-aktywowania lub nieaktywowania Twojego profilu bez konieczności podawania przyczyn.

2.3 Dodawanie treści na stronach portfolio

W Twoim portfolio możesz dodać projekty, których jesteś autorem lub współautorem.

Jeśli chcesz aby dodany projekt był widoczny na stronie "mapa szyldów", musi on prezentować szyld lub witrynę. Jeśli chcesz aby projekt był widoczny jedynie w Twoim portfolio, nie musi spełniać powyższego warunku.

2.4 Autentyczność

Celem serwisu douslug.org jest promownie i docenianie autentycznej pracy naszych użytkowników. Z tego powodu, Twój profil i portfolio powinien zawierać jedynie autentyczne informacje. De-aktywujemy konta użytkowników stosujących między innymi (ale nie wyłącznie) poniższe niedozwolone praktyki:

  • używanie fałszywych profili
  • podszywanie się pod tożsamość innych osób lub podmiotów
  • publikowanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o zatrudnieniu
  • fałszywe przypisywanie sobie czyjejś pracy

3. Dodawanie projektów do strony "mapa szyldów"

Posiadając konto w serwisie douslug.org, możesz dodawać zdjęcia na stronie "mapa szyldów". Zdjęcia pojawią się na stronie po akceptacji moderatora. Zdjęcia te:

  • powinny być opisane i zlokalizowane zgodnie z wymogami formularza
  • powinny dotyczyć wyłącznie szyldów i witryn

Użytkownik dodający zdjęcia do "mapy szyldów" nie musi być autorem prezentowanych na zdjęciu treści, chyba że dodaje zdjęcie również do swojego portfolio.

4. Licencja na dodawane treści i ich udostępnianie

Dodając treści w serwisie douslug.org zachowujesz do nich pełne prawa autorskie i intelektualne. Jednocześnie udzielasz nam darmowej, zbywalnej, niewyłącznej licencji na reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i tłumaczenie tych treści.

5. Moderacja treści

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za dodawane przez siebie treści.

Moderatorzy odpowiadają za publikowanie i usuwanie treści dodanych przez użytkowników.

Zadaniem administratorów i moderatorów serwisu jest:

  • dbanie o wysoką jakość i adekwatność prezentowanych profili użytkowników
  • dbanie o wysoką merytoryczną i estetyczną jakość treści, w tym treść dodawanych przez użytkowników
  • dbanie o to, aby treści dodawane przez użytkowników były zgodne z prawem i nie naruszały niniejszego regulaminu

W związku z powyższym, administratorzy i moderatorzy serwisu douslug.org rezerwują sobie pełne prawo do publikowania i usuwania treści na stronach serwisu, w tym tych, których autorami są użytkownicy serwisu, wedle swojego subiektywnego uznania i bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Moderator lub administrator serwisu może zmienić treści dodane przez użytkownika po konsultacji z nim/nią lub na jego/jej wyraźne życzenie.

6. Informowanie użytkowników

Moderatorzy i administratorzy serwisu nie są zobowiązani do informowania użytkowników o swoich działaniach, w szczególności ale nie wyłącznie, o publikowaniu i usuwaniu treści dodanych przez użytkowników, o zawieszaniu, de-aktywowaniu profili lub usuwaniu kont użytkowników. Będziemy jednak dokładać starań aby, w miarę naszych możliwości sprawnej obsługi serwisu, wyjaśniać z użytkownikami wszelkie wątpliwości dotyczące ich kont, profili i dodawanych treści.

7. Respektuj prywatność innych osób

Nie używaj serwisu douslug.org do ujawniania prywatnych informacji o innych osobach.

8. Respektuj prawa autorskie i własność intelektualną

Nie przedstawiaj pracy innych osób jako swojej własnej lub nie przeceniaj swojej roli w tworzeniu czegoś. Nie używaj znaków towarowych innych osób bez pozwolenia. Jeśli chcesz zgłosić nadużycie własnej pracy twórczej lub własnego znaku towarowego przez jednego z naszych użytkowników, możesz to zrobić kontaktując się z koordynatorem lub moderatorem serwisu.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, właściciele serwisu douslug.org nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby w żadnych okolicznościach ani na podstawie jakiejkolwiek teorii prawnej, za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju. W najszerszym zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczy, ale nie ogranicza się do wszelkich szkód lub obrażeń wynikających z niewykonania, błędu, pominięcia, przerwy, usunięcia, defektów, opóźnienia w działaniu lub transmisji, utraty zysków, utraty dobrej woli, utraty danych, przestoju w pracy, dokładności wyników, awarii lub wadliwego działania komputera, wirusów komputerowych, uszkodzenia plików, awarii komunikacji, awarii sieci lub systemu, kradzieży, zniszczenia, nieuprawnionego dostępu, zmiany, utraty możliwości korzystania z jakichkolwiek zapisów lub danych oraz wszelkich innych strat materialnych lub niematerialnych.